Enjoy Your Meal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu pulvinar magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…


Sweets

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu pulvinar magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…

View More

Coffee & Beer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu pulvinar magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…

View More

Cake & Cookies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu pulvinar magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…

View More


Our Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu pulvinar magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…


Our Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…


密码保护:降低SEO网站改版对已有排名关键词的影响

这是一篇受密码保护的文章,您需要提供访问密码: 密码: Read More

密码保护:SEO网站改版对网站URL的处理方式

这是一篇受密码保护的文章,您需要提供访问密码: 密码: Read More

网站改版之: 别忘了重要的小伙伴——检查您的网站外链

网站外链对SEO权重的重要性不言而喻。当你修改你网站的链接(域名或者URL)的时候,最大的风险是您可能散失已经做的外链接的权重传递。所以,Eric强烈建议你在改版的时候做外链接检查。 有不少工具可以用来做网站外链接的检查,这里推荐两个工具:  Open Site Explorer Majestic SEO Tools 做好这两个准备后,下一章我们将介绍如何处理网站链接的改变。 Open Site Explorer截图: Read More

网站改版之:爬行你的现有网站,了解您的现有网站

了解你的现有网站非常重要,了解的方法就是把网站“爬”一遍。当然,不是叫你趴到电脑上,自己爬一遍。我们需要模拟一下搜索引擎爬取你网站内容的过程,获取所有搜索引擎可能关注的链接的列表。 好消息是我们有一个工具可以帮你高效率的做这个工作,Xenu Link Sleuth 就是这么一个工具,他也常常用于SEO的死链接检查。Xenu是一个免费工具,自己百度或者Google下,就可以下载到。如果您是土豪,也可以考虑Screaming Frog,这个要花钱钱,贴个URL给吧,https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/pricing/ 请注意下面几点 如果有使用子域名,别忘记检查子域名 Xenu可以设置检查页面的时间间隔,也就是频率。不要选择过快的频率,尽量间隔时间多一点,慢慢检查;另外,尽可能安排访客少的时间检查。否则,高频率的访问页面,可能让你网站变慢,设置可能像DDOS流量攻击一样,摧毁Http服务,到时网站暂时无法访问。 检查完内链,不要忘记一个重要的SEO小伙伴,网站的外链。所以,下一篇:检查网站的外链。 下面是Xenu工具截图 Read More

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…


Special Menu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu pulvinar magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…


 • Monday Special

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu pulvinar magna.

  $29
 • Tuesday Special

  Lorem ipsum dolor sit amet. Donec eu pulvinar magna.

  $39
 • Wednesday Special

  Lorem ipsum dolor sit amet.

  $24
 • Thursday Special

  Lorem ipsum dolor sit amet magna.

  $39
 • Friday Special

  Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit. Donec eu pulvinar magna.

  $59